• darkblurbg

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden behoren toe aan Camper Verhuur Groningen.
1)    Huurovereenkomst, huurprijs, kosten en borgsom.

Door het maken van een boeking bij CamperVerhuurGroningen.com komt een overeenkomst tot stand en gaat huurder akkoord met de op de boekingsbevestiging/huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs, algemene voorwaarden en waarborgsom.

Mocht huurder geen gebruik maken van de in de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper, zij wel verantwoordelijk blijft voor de kosten en verhuurder het recht heeft om het volledige bedrag volgens huurovereenkomst te kunnen innen.

Mocht er na inspectie geen blijk zijn van schade, vermissing of vernieling aan de gehuurde camper of bijgeleverde accessoires, is verhuurder verplicht 7 werkdagen na beëindiging huurovereenkomst de door de huurder gestorte borg terug te restitueren.

U dient 30% van de huursom 7 werkdagen na boeking te voldoen, de resterende 70% dienst 6 weken voor aanvang huurperiode te worden voldaan.
Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient het bedrag volledig te worden voldaan.

De borg dient uiterlijk bij aanvang huurperiode te zijn voldaan. De borg bedraagt 1.000 euro

Per week hebt u 1750 vrije km, de meerprijs voor extra gereden km is 0,21 eurocent per extra gereden km.

2)    Duur en ontbinding van de huurovereenkomst

Verhuurder is verplicht tot verhuur als huurder de verschuldigde huurprijs en borg binnen de gestelde termijnen heeft voldaan.

Bij boeking gaat huurder ermee akkoord dat eventueel persoonsgegeven worden geverifieerd. U dient bij het ophalen van het gehuurde een geldig op naam huurder geregistreerd B rijbewijs en een geldig paspoort tonen.

Annuleringen dienen per aangetekende post of per e-mail.
Bij annulering binnen twee dagen na boeking zijn geen kosten verschuldigd.
Bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum ven de huurperiode is huurder 30% van de huursom exclusief borg verschuldigd.
bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum van de gestelde huurperiode is huurder 50% van de huursom exclusief borg verschuldigd.
Bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor gestelde huurperiode is huurder 75 % van de huursom verschuldigd exclusief borg.
Bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvang van de gestelde huurperiode is huurder 100% van de huursom verschuldigd exclusief borg.

Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door huurder een verlenging van het huurtermijn is aangevraagd en deze is toegestaan door verhuurder. De huurtermijn wordt onder gelijke voorwaarden verlengt.

Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde termijn bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur van het gehuurde doorloopt onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder, met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van 350 euro onverminderd de eventuele door verhuurder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.

Bij technische mankementen onderweg wordt geen vakantieleed geld vergoed. Mocht na overleg door een aantoonbaar technisch mankement vroegtijdig terugkeer noodzakelijk zijn, dan zal de resterende aantal dagen terug betaald worden.

Indien de gewenste indeling onverwijld niet (tijdig) voorradig is, behoud verhuurder zich het recht voor om een camper met een andere zoveel mogelijk overeenkomstige indeling, in te zetten voor de huurperiode.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen wanneer :
- blijkt dat huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet op tijd of ten volle nakomt.
- bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
- bij vesting in buitenlang huurder.
- bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel beslag op gehuurde camper
- indien blijkt dat de huurder onjuist of onvolledige gegevens heeft verstrekt
- indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

3)    Aflevering en retour

De huurperiode begint op de vermelde aanvangsdatum op de boekingsbevestiging/huurovereenkomst om 15:00uur en eindigt op vermelde retourdata om 10:00uur.

Er is een mogelijkheid tot het buiten stallen van u auto, dit is een onbewaakte parkeerplaats, parkeren is op eigen risico.

Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van rechter te ontbinden, althans als ontbonden verklaren.
Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of schadevergoeding. Verhuurder zal de huurder de gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en borg restitueren.

Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde, zowel de binnen als buitenzijde. De huurder is verplicht bij inleveren van het gehuurde de bij hem bekende schades en gebreken te melden aan verhuurder.

Bij terug bezorging dient het gehuurde in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening huurder.

Indien schade aan de het gehuurde is ontstaan ten gevolge van opzet, grove schuld en of nalatigheid zal de totale schade voor rekening van huurder zijn.

De camper wordt door verhuurder met volle brandstoftank afgeleverd en daarnaast met een lege schoonwatertank, lege vuilwatertank, lege toilettank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper ook weer in deze staat terug te brengen.
Indien huurder niet voldoet aan de door de verhuurde gestelde eisen gelden de volgende schoonmaakkosten:
- Vuilwatertank niet leeg gemaakt                                                                30 euro
- toilettank niet leeg gemaakt                                                                    150 euro
- toiletruimte niet gereinigd                                                                         75 euro
- tolwegsticker niet verwijderd                                                                     15 euro
- binnenzijde niet gereinigd                                                                        150 euro
- koelkast niet gereinigd                                                                              20 euro
- niet afgetankt (exclusief brandstof)                                                            25 euro

5)    Gebruik Camper

Alleen de in de huurovereenkomst benoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen. Bestuurders. Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs.

De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen zijden de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen vereist is.

Huurder verbind zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de verhuurder worden gegeven met name zal hij geregeld de bandenspanning, het oliepeil en het koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen

De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen

Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de camper op behoorlijke wijze word behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en van exterieur word gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

 Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om te roken in de camper. Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de camper niet toegestaan. 

Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, dan wel handeling te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.

Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder

5)    Onderhoud, reparaties en overige kosten.

Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden in principe door de verhuurder uitgevoerd. Met betrekking tot de camper geldt voorts dat verhuurder ervoor zorgt dat periodiek onderhoud tijdens huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10,000 km gereden word. In dat geval dient de huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend camperbedrijf (dealer).
Alle kosten die rechtstreeks volgen uit gebruik zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, brandreparaties, stalling, ruitbreuk, tol, boetes etc

Noodzakelijke reparaties welke het bedrag van 100,00 euro of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van de verhuurder worden uitgevoerd. Er dient dan wel een originele gespecificeerde nota ten name van camperverhuur Groningen overlegt te worden. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd naar uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij gebreke waarvan de kosten voor rekening van huurders zijn.

Huurder dient er op toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dan kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder of pechhulp service. Wanneer de kosten van een door de verhuurder goedgekeurde reparatie buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

Alle reparaties dienen te geschieden door een erkend bedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk (auto of opbouw) afhankelijk van de aard van de reparatie. Alle reparaties van het huishoudelijke gedeelte van het gehuurde mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, wat dient te blijken uit door huurder te overleggen nota`s.

De door huurde betaalde onderhoudsbeurten en na toestemming van verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van een originele gespecificeerde nota ten name van camperverhuur Groningen.

Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is even eens uitgesloten in dien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

6)    Schade aan het gehuurde

Verhuurder garandeert dat de camper op het moment van de aanvang van de huur periode in deugdelijke staat verkeerd.

Huurder is verplicht na een ongeval waarbij camper betrokken is dan wel bij beschadiging of diefstal, verhuurder onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen

Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.

Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polis-nummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.

huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.

Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

7)    WA/verzekering en pechhulpservice

Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de camper een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de krachtens de wet `Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen` gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaren, blijft evenwel

- schade aan derden. Die om welke reden dan ook niet door verzekeraar wordt vergoed.

- Schade die weliswaar door verzekeraar op grond van voorgenoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de     polisvoorwaarden geen dekking heeft. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

- Het eigen risico voor een camper bedraagt maximaal 1.000,00 euro per gebeurtenissen bij bovenhoofdse ( 1.90 meter boven de grond) schade is dit bedrag maximaal 1.750,00 euro per gebeurtenis. Tenzij er sprake is van grove nalatigheid van huurder. In dit geval worden de werkelijke kosten berekend.

- Verhuurder verzorgt een internationale pechhulpservice bij het huren van een camper.

8)     Cascodekking

        Verhuurder verklaart dat het gehuurde tegen cascoschade is gedekt. Voor rekening van huurder blijft ten alle tijden

- Een eigen risico als vermeld bij punt 7 van deze algemene voorwaarden ( per gebeurtenis) tenzij de schade verhaald kan worden bij de tegenpartij.

- Schade ontstaan bij gebruik in strijde met bij punt 4 genoemde  punten van deze algemene voorwaarden.

- Schade ontstaan wanneer bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worden geacht de camper naar behoren te besturen.

- Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder en-of bestuurder.

- Schade ontstaan terwijl bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het verhuurder voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

9)     Schade van de huurder

Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangend met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welke geval aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen reisverzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

- Overtreding van de huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
- de huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
- Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van de bij punt 2 in deze algemene voorwaarden beschreven punten.
- Reparatie en onderhoud van de camper dan wel omstandigheden waardoor huurder tijdens huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van het gehuurde.
- Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake
- Indien verhuurder ondanks bovengenoemde toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vorderingen naar opgaven van verhuurder die kosten en schade evenals gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

10)     Aansprakelijkheid van de huurder

In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daarvoor voor verhuurder reeds ontstane en daar door nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met het gehuurde, indien er voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurde en/of derden.

Huurder zal, zonder enige reserve de door de verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder het recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

Ten laste van de verhuurder komen tevens kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.